Friday, June 23, 2017

လယ္ယာေျမဥပေဒကို ဒီလိုျပင္ပါရေစလယ္ယာေျမဥပေဒကို ဒီလိုျပင္ပါရေစ
ေပၚထြက္လာသည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္း အေပၚ မိမိ တတ္သိသမွ်ျဖင့္ ေန႔စဥ္အပိုင္းမ်ား ခြဲ၍ ေဝဖန္ေထာက္ျပခ်က္မ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း pdf. အျဖစ္ ျပဳစု၍ ျပန္တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ က်ေနာ္ ျပည္သူအတြက္ ထမ္းေဆာင္မႈတစ္ရပ္ပါ။
အလိုရွိသူမ်ား ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ Download လုပ္ယူၾကပါ။

Monday, May 15, 2017

Forest Legal Assessment

Forest Legal Assessment
ေနျပည္ေတာ္၊ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနတြင္က်င္းပသည့္ သစ္ေတာေျမအသံုးျပဳမႈတိုးျမွင့္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ မိမိအေနျဖင့္ တင္ျပခဲ႔သည့္ Presentation ပါ။ သစ္ေတာဥပေဒ၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ယခင္ က သစ္ေတာေျမ(သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း) အတြင္း ျပည္သူလူထုေနထိုင္စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိခဲ႔သည့္ သစ္ေတာဌာန၏ ညႊန္ၾကားစာမ်ား၊ သစ္ေတာမူဝါဒအသစ္အရ ေပၚေပါက္လာမည့္ သစ္ေတာဥပေဒ တြင္ ခြင့္ျပဳသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားတို႔ကို ၁၅ မိနစ္အခ်ိန္အတြင္း တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ႔ခ်က္ပါ။
အလိုရွိသူမ်ား ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ download လုပ္ယူၾကပါ။

Tuesday, April 11, 2017

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးဗ်ဴရိုကရက္ႀကီးမ်ား ဟု သတ္မွတ္ခံခဲ႔ရသူ အိုင္စီအက္စ္ ဦးခ်မ္းသာ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ က ေရးခဲ႔သည့္ ေဆာင္းပါးပါ။ သဘာဝေလာက၊ သလာဝေလာကမွ ယဥ္ေက်းေသာလူ႕ေလာကသို႔၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၊ အစိုးရ၊ ပါလီမန္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာစိုးမိုးမႈ၊ ဥပေဒပဓါနသေဘာ၊ ဥပေဒသေဘာ၊ ဥပေဒအာဏာစက္ပ်ံႏွံ႔ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ တရားေရးမ႑ိဳင္၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ႏိုင္ငံအမ်ိဳးအစား၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း၊ ဒီမိုကေရစီကိုယ္က်င့္တရား ဟူ၍ ေခါင္းစဥ္မ်ားခြဲကာ ေရးသားထားခ်က္သည္ ယေန႔တိုင္ ေခတ္မီေနဆဲပါ။
ရယူလိုသူမ်ား ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍Download လုပ္ယူပါရန္။

Monday, April 3, 2017

ဥပေဒသံုးရပ္ ေပါင္းစပ္ျခင္းေျမခြန္ေတာ္ဥပေဒ သံုးရပ္ ကို တစ္ေပါင္းတည္းျပန္လည္ျပဌာန္းေရးအတြက္ ဌာန မွ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံအဆင့္ဆင့္ အားစာတမ္းေရးရန္ တာဝန္ေပးရာတြင္၊ အကူအညီေတာင္းၾကသျဖင့္၊ အေထာက္အကူရေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ စာတမ္းေလးအဆင့္ မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။
အလိုရွိသူမ်ား ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍download လုပ္ပါရန္--

Sunday, March 26, 2017

တစ္ခြန္း သူ႔ ကို ေျပာလိုက္ပါေအာက္ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာေျမမ်ားအက္ဥပေဒ ၏ ပုဒ္မ ၂၁ အေပၚ အစိုးရကစီမံခ်ထားပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ ဟူသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အခြန္ေတာ္အရာရွိအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ ဝင္ေရာက္ရယူလက္ဝယ္ထားသူကို တရားမအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေစခြင့္ တို႔အတြက္ ေန႔စဥ္အပိုင္းမ်ားခြဲ၍ေရးသားတင္ျပခဲ႔ခ်က္မ်ားအား၊ ထပ္မံတည္းျဖတ္ၿပီး၊ တစ္ေပါင္းတည္းဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
အလိုရွိသူမ်ား ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍download လုပ္ပါရန္--

Monday, March 20, 2017

တာတမံဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေလ့လာခ်က္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ဆဲ The Embankment Act တာတမံအက္ဥပေဒ ကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားျပဌာန္းထားေသာ အက္ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။ ထိုသည္မွ တာတမံဥပေဒ ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အသစ္ျပဌာန္းရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ထုတ္ျပန္လာသည့္အခါ၊ ေတြ႕ရွိမိခ်က္မ်ားအား ေလ့လာစိစစ္တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အလိုရွိသူမ်ား ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍download လုပ္ပါရန္--

Saturday, March 18, 2017

ၿမိဳ႕ျပေျမရာ ႏွင့္ တရားရံုးျပင္ပစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းၿမိဳ႕ရြာမ်ားရွိ ေျမရာမ်ားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ တည္ဆဲအက္ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စီရင္ထံုးမ်ားအရ မည္သူတို႔က မည္သို႔စီမံေဆာင္ရြက္သည္၊ မည္သို႔ ၾကားနာဆံုးျဖတ္သည္။ တရားရံုးမ်ားႏွင့္ ာမည္သို႔အပိုင္းက႑ခြဲေဝေဆာင္ရြက္သည္ကို ၁၈-၃-၂၀၁၇ ေန႔က ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ႔သည့္ Presentation ပါ။
အလိုရွိသူမ်ား ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍download လုပ္ပါရန္--