Monday, February 29, 2016

အင္တာနက္ေပၚမွ မႈခင္းမ်ား

အင္တာနက္ေပၚမွ မႈခင္းမ်ား ေလ့လာတင္ျပခ်က္


အင္တာနက္ကို အလြယ္တကူသံုးႏိုင္သြားတဲ႔အတြက္ လူမႈေရးကြန္ယက္ျဖစ္တဲ႔ Facebook ကို လူတိုင္းနီးပါး သံုးစြဲလာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ သံုးစြဲရာမွာ လိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား၊ ညိစြန္းႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ရုန္းကန္ေနသူမ်ားျဖစ္၍ သတိျပဳ မွတ္သားမိျခင္း မရွိၾကပါ။ ထို႔အတြက္  ေလာဘ၊ေဒါသစိတ္ရွိတဲ႔လူသားအေနနဲ႔ မိမိ၏စိတ္ခံစားခ်က္ကို ရိုးသားစြာ ထြက္ေပါက္ေပးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တရားတစ္ထံုးရင္ဆိုင္ၾကရ ပါသည္။ ထိုအျဖစ္မ်ားကို သိျမင္ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ မိမိေလ့လာေတြ႕ရွိ မွတ္သားမိသည္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈေ၀ဖန္မႈျပဳလိုသူမ်ား ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ Download လုပ္ပါရန္။

Sunday, February 28, 2016

အင္တာနက္ေပၚမွ မႈခင္းမ်ား

အင္တာနက္ေပၚမွ မႈခင္းမ်ား


ဆက္သြယ္ေရးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူတန္းစားအလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္Facebook ကို ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္သံုးစြဲလာခဲ႔ၾကပါသည္။ ျပင္ပေလာကတြင္ ဆံုေတြ႕ရန္မလြယ္သူမ်ား အလြယ္တကူမိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ရပ္တည္လာႏိုင္သည္။ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရလာသည့္နည္းတူ မလိုလားအပ္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း တြဲထ်က္ပါလာခဲ႔သည္။ ပို၍ဆိုးသည္မွာ မည္သည့္လုပ္ရပ္သည္ ဥပေဒႏွင့္ညိစြန္းသည္ဟူသည္ကို မသိဘဲ စိတ္လက္မာန္ပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သေဘာရိုးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ မႈခင္းမ်ားအျဖစ္ အက်ိဳးဆက္ထြက္ေပၚလာျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအတြက္ ဥပေဒေလာကသားမ်ား၊ အိုင္တီနည္းပညာသမားမ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ား ႏွင့္ ပထမအဆင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲေလးတြင္ က်ေနာ္ ဤ Presentation ကို သံုးကာေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။
သ္လိုသူမ်ား ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ Download လုပ္ၾကည့္ပါ ခင္ဗ်ာ၊

Saturday, February 27, 2016

ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ား

ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ား


ျမန္မာႏိုင္ႏိုင္ငံအတြင္း မ်ိဳးသုဥ္းမည့္အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ရမည့္ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားကို ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအရ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ယခုကဲ႔သို႔ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ထားပါသည္။
ပေသးစ်တ္ဖတ္လိုပါက
ဤမွာႏွိပ္၍ download လုပ္ပါ။

Friday, February 26, 2016

ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္မႈခင္းမ်ား

Digital Forensic for Legal Professionals
ဒီဂ်စ္တယ္သက္ေသခံခ်က္ သို႔တည္းမဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္သက္ေသခံခ်က္ မ်ားအတြက္ ၀ရမ္းအဆင့္မွ ရံုးတင္စစ္ေဆးသည့္အဆင့္အထိ သိရွိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံမွစ၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ကြန္ျပဴတာ ႏွင့္ အင္တာနက္၊ ဖုန္း၊ အီးေမးလ္၊ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ ဗီဒီယို ႏွင့္ဓါတ္ပံု၊ အြန္လိုင္းဆက္သြယ္မႈ ႏွင့္ ဂိန္းကစားျခင္းပါမက်န္ အခန္းမ်ားခြဲ၍ေရးသားထားပါသည္။ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ မသိနားမလည္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေခ်ာက္တြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အီလက္ထေရာနစ္မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ အမႈမ်ား စတင္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ဖတ္သင့္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ေရးအတြက္ ဤမွာႏွိပ္၍ download လုပ္ပါ။

Thursday, February 25, 2016

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ


အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ
ေျမအသံုးခ်မူ၀ါဒဆိုသည္မွာ ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ ခြဲေ၀ေနရာခ်ထားျခင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရတစ္ရပ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အစီအမံမ်ားကို တရား၀င္ေဖၚထုတ္ေၾကညာခ်က္ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ စီးပြားေရး၊ႏိုင္ငံေရး၊ဥပေဒေရးရာႏွင့္လူမႈေရးရႈေထာင့္စံုမွသံုးသပ္ၿပီး မွန္ကန္ျပည့္စံုသည့္မူ၀ါဒ၊ခိုင္မာသည့္ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ စြမ္းရည္ရွိသည့္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးလွေပသည္။
အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ေရးအတြက္ ဤမွာႏွိပ္၍ download လုပ္ပါ။

Gun, Democracy and the Insurrectionist Idea


Gun, Democracy and the Insurrectionist Idea


အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ေရးအတြက္ ဤမွာႏွိပ္၍ download လုပ္ပါ။