Friday, April 29, 2016

တရားမမွတ္စုမ်ား (ေနာက္ဆံုးပိုင္း)တရားမမွတ္စုမ်ား (ေနာက္ဆံုးပိုင္း)

အလုပ္သင္ လက္ေထာက္ၿမိဳ႕ပိုင္မ်ားအား တရားမဥပေဒမ်ား သင္ၾကားမႈ၏ သင္တန္းမွတ္စုမွ ကာလစည္းကမ္းသတ္ဥပေဒ၊ ရံုးခြန္ဥပေဒ ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းဥပေဒမ်ားအပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

Thursday, April 28, 2016

တရားမမွတ္စုမ်ား (တတိယပိုင္း)တရားမမွတ္စုမ်ား (တတိယပိုင္း)

အလုပ္သင္ လက္ေထာက္ၿမိဳ႕ပိုင္မ်ားအား တရားမဥပေဒမ်ား သင္ၾကားမႈ၏ သင္တန္းမွတ္စုမွ ကုန္ေရာင္းဥပေဒ၊ ျမန္မာံဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားအပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

Wednesday, April 27, 2016

တရားမမွတ္စုမ်ား (ဒုတိယပိုင္း)တရားမမွတ္စုမ်ား (ဒုတိယပိုင္း)

အလုပ္သင္ လက္ေထာက္ၿမိဳ႕ပိုင္မ်ားအား တရားမဥပေဒမ်ား သင္ၾကားမႈ၏ သင္တန္းမွတ္စုမွ သီးျခားသက္သာခြင့္ဥပေဒ၊ သက္ေသခံဥပေဒ၊ ပဋိညာဥ္ဥပေဒမ်ားအပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, April 26, 2016

၁၈၉၆ ခုႏွစ္၊ အထက္ျမန္မာျပည္ တရားမတရားရံုးမ်ား စည္းမ်ဥ္း၁၈၉၆ ခုႏွစ္၊ အထက္ျမန္မာျပည္ တရားမတရားရံုးမ်ား စည္းမ်ဥ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္မႈသမိုင္းေၾကာင္းမွာ ေအာက္ျမန္မာျပည္တြငကဲ႔သို႔္ တရားစီရင္မႈအတြက္ တရားရံုးမ်ားအက္ဥပေဒ ဟူ၍ ျပဌာန္းျခင္းမျပဳဘဲ၊ ျပစ္မႈမ်ားစီရင္သည့္တရားရံုး ႏွင့္ တရားမမႈမ်ားစီရင္သည့္တရားရံုးမ်ားကို စည္းမ်ဥ္း သီးျခားစီ ျပဌာန္းအာဏာသက္ေရာက္ေစခဲ႔ပါသည္။ ယင္းတြင္ တရားမတရားရံုးမ်ားစည္းမ်ဥ္းကို တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစည္းမ်ဥ္းတြင္ တရားရံုးမ်ားအေနျဖင့္ တရားမက်င့္ထံုးကိုဓဥပေဒကို က်င့္သံုးလိုက္နာရန္ေဖၚျပၿပီး၊ တရားရံုးမ်ားကို အဆင့္ ၅ ဆင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ခဲ႔ပါသည္။
ေလ့လာဖတ္ရႈလိုသူမ်ား ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍Download လုပ္ယူပါရန္။

Monday, April 25, 2016

တရားမဥပေဒမွတ္စုမ်ား ၊ ပထမပိုင္း

တရားမဥပေဒမွတ္စုမ်ား ၊ ပထမပိုင္း

တခ်ိန္ေသာကာလ လက္ေထာက္ၿမိဳ႕ပိုင္မ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ ယင္းတို႔အေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာကိုပါ က်င့္သံုးရမည့္သူမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဥပေဒဘာငာရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ တရားရံုးခ်ဳပ္ က လာေရာက္ သင္ၾကားေပးခဲ႔ပါသည္။ ယင္းသို႔သင္ၾကားရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ သင္တန္းမွတ္စု ကို အပိုင္းခြဲ၍ တင္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဖတ္ရႈလိုသူမ်ား ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ Download လုပ္ပါရန္။

Sunday, April 24, 2016

ေအာက္ျမန္မာျပည္ တရားရံုးမ်ားအက္ဥပေဒေအာက္ျမန္မာျပည္ တရားရံုးမ်ားအက္ဥပေဒ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿဗိတိသွ်ေခတ္ တရားစီရင္ေရးသမိုင္းကို ေလ့လာမည္ဆိုပါက ပထမဆံုးေတြ႕ရွိရေသာ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ တရားရံုးမ်ားအက္ဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။ တရားရံုးမ်ားဖြဲ႕စည္းမႈ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာခြဲေဝမႈတို႔ကို ျပဌာန္းဥပေဒျဖင့္ စတင္က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေလ့လာဖတ္ရႈလိုသူမ်ား ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍Download လုပ္ယူပါရန္။